Pravidla testu

  1. Lirene je značka výrobků pleťové a tělové kosmetiky. Dovoz a distribuci v České republice zajišťuje společnost MARK DISTRI, spol. s r.o., se sídlem Truhlářská 3/1108, 110 00 Praha 1, IČO: 61855634, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, Rg. C 31555 (dále jen „pořadatel“).
  2. Zájemkyně mohou získat příležitost účastnit se testu spokojenosti, pokud se v určené době zaregistrují prostřednictvím elektronického formuláře na internetových stránkách www.testujemelirene.cz. Podmínkou je věk nejméně 15 let a bydliště na území České republiky.
  3. Pořadatel poskytne ze své nabídky vybraným zájemkyním jedno balení výrobku Lirene k vyzkoušení na dobu 14 (čtrnácti) kalendářních dnů.
  4. Po skončení zkušebního období do 5 (pěti) dnů sdělí účastnice pořadateli své hodnocení testovaného výrobku prostřednictvím elektronického formuláře na internetových stránkách www.testujemelirene.cz. Nespotřebovaná část balení se nevrací.
  5. Pořadatel zpracuje obdržená hodnocení a předá výsledky ambassadorce Kristýně, která vybere 3 (tři) hodnocení, jejichž odesílatelkám pořadatel poskytne poukázku k nákupu kosmetiky Lirene v ceně 3.000,- Kč v internetovém obchodu na www.kupkosmetiku.cz. Pořadatel může rozšířit možnost uplatnění poukázky na další výrobky.
  6. Registrací a účastí na testu spokojenosti uděluje zájemkyně v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, souhlas pořadateli se zpracováním poskytnutých osobních údajů (jméno, příjmení, věk, adresa bydliště, adresa elektronické pošty) pro účely uspořádání testu. Poskytnutí údajů je dobrovolné. Údaje bude zpracovávat pořadatel po dobu potřebnou k uskutečnění a vyhodnocení testu. Zájemkyně má práva podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, právo na opravu osobních údajů, ve stanovených případech právo požádat o vysvětlení a právo požadovat odstranění závadného stavu.
  7. Účastnice kampaně uděluje souhlas pořadateli, aby použil údaje, které mu sdělila, k marketingovým účelům, zahrnujícím zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronické pošty, a to do odvolání tohoto souhlasu, maximálně však po dobu 3 (tří) let od udělení souhlasu. Souhlas lze odvolat písemným sdělením doručeným na adresu správce. V případě pochybností o dodržování práv správcem se účastnice může na správce obrátit, a jestliže by správce nevyhověl žádosti, může se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, Praha 7.
  8. Pořadatel není odpovědný za případnou technickou poruchu či chybné doručení nebo nedoručení formulářů ani jakékoli jiné komunikace.
  9. Pořadatel je oprávněn změnit pravidla testu, přerušit ho, omezit, odložit nebo úplně zrušit bez udání důvodů. Pořadatel rozhoduje o všech záležitostech týkajících se testu s konečnou platností a bez možnosti odvolání.